Women Empowerment Project (WEP)

Ordet Empowerment på engelsk giver en rigtig god overskrift til, hvad vores kvindeprojekt går ud på. Men vi mangler de rigtige ord på dansk, som giver en ordentlig forklaring. Direkte oversat betyder empowerment at give magt til. Og til en vis grad er det da også, hvad vi ønsker at gøre. Men i Solu er kvinderne ikke magtesløse - i det mindste ikke mere end mændene. Kønnene er rimeligt ligeværdige og de kæmper begge den ofte håbløse kamp mod fattigdom. Godt nok er det generelt mændene, der tager de store beslutninger i hjemmet og i samfundet, men det er de færreste der beslutter hen over hovedet på deres koner. Mange koner er temmelig magtfulde omkring hjemmet, men mangler stort set indsigt i hvad der foregår i samfundet. De færreste mænd og kvinder har muligheder for at påvirke samfundets udvikling. De aner simpelthen ikke hvad der er muligt eller hvordan man skal gøre det. Og det er hér at vores empowerment kommer ind. Ikke magt men viden om hvordan man kan styrke sit eget liv, sin familie og sit samfund. Vi har valgt at koncentrere os om kvinderne, fordi de altid er til stede, og fordi det er dem, der bærer samfundets i dets grundvold. Mændene ofte borte i længere tid ad gangen for at tjene penge. Men det nytter jo ikke at kvinderne får teoretisk styrke, hvis de ikke har noget at gøre med, så derfor tilfører vores projekt også kvinderne ny viden som kan give beskæftigelse og indkomst.

The word Empowerment gives in English a very good header to what our women's program is all about. But we lack the right words in Danish, which gives a proper explanation. Directly translated into Danish means empowerment to give power to. And to some extent it is indeed what we want to do. But in Solu women are not that powerless - at least not more than men. The sexes are fairly equal and they are fighting both the often hopeless struggle against poverty. Though in general it is the men who make the major decisions in the home and in society, but there are very few who decide over the heads of their wives. Many wives are pretty powerful around the home, but lacks virtually insight into what is going on in society. Few men and women have an opportunity to influence the development of their society. They simply don't know what is possible or how to make it possible. And it is here that our empowerment enters. Not power but knowledge about how to strengthen her own life, her family and her community. We have chosen to focus on women because they are always present, and because it is they who are the fundament of the society, because the men are often away for long periods of time to make money. But it does not help that women have the theoretical strength, if they have nothing to do with, so our project also add new knowledge to the women that can provide employment and income.