Sidst opdateret  11. marts 2006

 

Pagemaster : Kurt Lomborg

Himalayan Project anbefaler
Community Trekking in Nepal
og herunder kan du læse om konceptet

Når du tager på et arrangeret trek i Nepal, uanset om det er arrangeret gennem et dansk eller et nepalesisk rejsebureau, så foregår alle økonomiske aktiviteter i Kathmandu. Bærere og staben lejes i Kathmandu og maden købes i storbyens butikker. Og i sidste ende så forbliver profitten også i Kathmandu. Men faktisk så kommer meget af maden ude fra landet og det gør folkene så sandelig også.

Hvorfor skal både folk og varer fragtes ind til storbyen, for atter at blive fragtet ud på landet? Var det ikke bedre at organisere lokalbefolkningen, så de selv kunne arrangere alt det praktiske lokalt?

Det er en helt ny tanke, og den møder en del skepsis og modstand fra især bureau-ejerne i Kathmandu, og andre rejsearrangører. De påstår, at de lokale ikke kan garantere et succesfuldt trek. Men det kan også skyldes kassetænkning. Jeg har prøvet det, sammen med min kone i Solu, og det forløb helt fantastisk flot. Prøv at se billederne under fanen 2001.

Et karakteristisk træk er, at man forbliver i lokalområdet. Hvis du vil til Mount Everest, eller Annapurna Rundt eller et af de andre store trek, så skal du få det hele arrangeret traditionelt fra hovedstaden. På et Community Trek forbliver man i lokalområdet og går i detaljerne.

Hvori består det Sociale Koncept?

De folk fra lokalområdet, som tager til storbyen for at få arbejde i trekking, bruger meget tid og mange penge på at rejse hjemmefra, vente på arbejde i Kathmandu, og rejse hjem igen. Somme tider er pengene brugt før de kommer hjem.
Normalt er det mændene, der har mulighed for at rejse til byen efter arbejde. Dermed er det kvinderne, der må blive derhjemme og arbejde i landbruget. Hvis de ikke behøver at rejse efter arbejde, men arbejdet rejser ud til dem, så vil både mænd og kvinder have mulighed for beskæftigelse. Og der vil blive mere tid til fælles arbejde i landbruget. Og en masse penge vil blive sparet. (Og mændene får ikke en masse dårlige vaner i storbyen.)
På trekket vil der blive lavet mad overvejende af lokale fødevarer. Meget vil være lokalt dyrket, og hvad de ikke kan dyrke lokalt, kan de med tiden lære at dyrke, eller det kan købes i naboområdet. Andre varer vil være importeret længere borte fra, men lokale handlende vil få en fordel. Nogle få varer skal importeres helt fra Kathmandu, men det vil være en mindre del.
Der vil blive tilført økonomi til egnens dominerende erhverv, landbruget. Og det vil især sige til kvinderne, som normalt ellers har ret små chancer for indkomst.
Og den profit, som bliver tilbage, når alle lønninger og udgifter er betalt, den tilfalder en lokal organisation, som bruger pengene til et fælles og socialt formål.

Hvori består fordelene for dig som turist?

Du kommer på tur med en homogen gruppe af lokale folk, som kender hinanden fuldstændig. Der går ikke en masse tid med at dine folk, skal kigge hinanden an.
De kender det lokale område udenad, så du får nogle dybere indblik end normalt. Du ser hvor flodguderne holder til, og dæmonerne. Og hvor sneleoparden engang dræbte en ko. Og Yetien. Og man kan komme ud på små lokale stier, hvor turister ellers aldrig kommer.
Når der danses og synges om aftenen, så er det ikke Nepali, men den etniske kultur, fx. sebru og sherpa-sang.
Og alle huse man går forbi er beboet af en slægtning til en af dine folk, så du kommer indenfor som en kær gæst. Du møder langt mere lokal kultur.
Du møder ikke andre turister. Du møder ikke turisternes efterladenskaber. Du kommer længere ud i naturen. Og de lokale bjerge er såmænd høje nok.

Hvordan er en rejse med Community Trek arrangeret?

Længe før du tager hjemmefra, vil dit nepalesiske rejsebureau sende en repræsentant ud til Local Community Trekking Gruppen (LCTG) for sikre sig, at alt vil klappe. Og for at få et overblik over, hvilket grej og mad der mangler, og om der er folk nok til at beklæde alle stillinger i gruppen. Og en dato for din ankomst fastlægges.
Når du ankommer med flyveren til Tribhuvan Int. Airport, vil dit rejsebureau i Kathmandu tage imod dig og køre dig til dit hotel. Her vil du bo i nogle dage, mens du oplever den spændende storby, med sight seeing og shopping.
På den fastlagte dato bliver du sat på en flyver eller bus sammen med en repræsentant for bureauet, og rejser ud til det aftalte mødested i lokalområdet. I medbringer også det grej og de varer, som de lokale mangler.
På mødestedet står den lokale gruppe parat til at modtage dig og din gruppe. Bureauets repræsentant overdrager turistgruppen til LCTG og derefter kan han rejse hjem, og de lokale har nu det fulde ansvar.
Du vandrer herefter rundt med LCTG indtil det aftalte tidspunkt og nye mødested, hvor bureauets repræsentant er rejst ud og er klar til at møde jer. Når trekkets forløb er diskuteret igennem, overtager han igen ansvaret og sørger for jeres transport tilbage til Kathmandu.
Igen står Kathmandu bureauet for din storby-logistik og sørger for at du kommer ombord på flyveren videre eller hjem.
Hvad du ikke ved, og forhåbentlig ikke oplever, er i baggrunden er HCDO, som overvåger hele arrangementet og er en ekstra garanti for at de to arrangører arbejder godt og korrekt sammen.

Mere information om Community Trekking:

(More informations on Community Trekking)

Sådan fungerer Pengestrømmen i Community Trekking konceptet:

(How the cash flow works in the Community Trekking Concept:)


Himalayan Project recommend
Community Trekking in Nepal
and below you can read about the concept

When you are joining an arranged trek in Nepal, whatever it is arranged through an agency in your own country or a Nepalese, all the economic activities are happening in Kathmandu. Porters and staff are hired in Kathmandu and the food are bought in the shops of the capital. And lastly the profit are also staying in Kathmandu. But actually a lot of the food are deriving from the countryside and indeed the employed too.

Why should both the people and the food be transported in from the countryside to be transported back again? Wouldn't it be better organizing the locals so they can arrange everything there themselves?

It is a new concept which is facing skepticism among the agency-owners in Kathmandu, and other travel-arrangers. They claim that the locals can't guarantee a successful trek. But it could also be because of cash thinking.

It is a distinctive feature that the trek are staying in the local area. If you want to touch Mount Everest or want to circuit Annapurna or one of the other great treks, you should have it arranged traditionally from the agencies in Kathmandu. Joining a Community Trek you are staying in the local area going into the details.

What is the Social Concept?

The locals who are traveling for Kathmandu to get employment in the trekking industry, are spending a lot of money and time on the traveling, waiting for work, and traveling back home again. Often are most of the money spend before arriving back home.
Normally it is the males who have the possibility leaving home. The women have to stay back home working in the agriculture. If they didn't need to go for the work, but the work could come for them, then both males and females would have the possibility for employment. And they would have more time for working in common at home. And a lot of money would be saved (And the men don't develop a lot of bad habits in the big city).
During the trek there will be prepared meals dominantly by local food items. A lot of it will be local grown, and what they don't grow they can learn to grow, or it can be bought in the vicinity. Other items will be imported from more far away, but local traders will have a benefit. A few items will have to be imported from Kathmandu, but it is the lesser part.
There will be injected economy to the dominant local trade, the agriculture. Which means predominantly for the women who otherwise have lesser possibilities for income.
And the profit which is left when all salaries and expenses are paid will belong to a local organization, which will spend the money for common and social purposes.

What are the advantages for you as a tourist?

You will go trekking with a homogenous group of locals who already know each other very well. They won't spend a lot of time checking out on each other.
They know the local area by heart giving you a deeper insight than on normal trekking. You will see the place of the Lhu and Lha and all the local demons. Where leopard once killed a cow. And the Yeti. And you will walk the small local trails where you only will meet herders and farmers.
In the evening the relax singing and dancing isn't Nepali-pop but the local etnic folk tradition, like sebru and sherpa-song.
And all the houses you are passing are inhabited by a relative of one of your staff, so you will be invited in as a dear friend. You will meet much more local culture.
You won't meet other tourists. You won't meet all the tourist droppings. You will come far further out in nature. And the local mountains are high enough to take your breath.

How is a Community Trek arranged?

Long before you are leaving home, your Kathmandu agency will send a representative for the Local Community Trekking Group (LCTG) to make sure everything can be arranged properly. And to have an overwiev which gear and food is needed to supply, and to check up that there is people enough for employment in all the occupations needed. And a date of arrival of the tourist group can be determined.
When you arrive at Tribhuvan Int. Airport, your Kathmandu agency will welcome you and bring you for your hotel. You will stay here for some days to experience the exiting city with sight seeing and shopping.
On the fixed date you will joined with the representative of your agency on your flight or bus for et local entry-point. You will also bring the gear and food which wasn't available locally.
On the entry-point your goup will be ready to receive you and your group. The representative of the agency will hand over the responsibility for your tourist group for the LCTG and he will return back for home.
From now on you will be trekking around with LCTG until the prearranged date of arrival on the exit-point, where the representative of the agency again are ready to take over the responsibility of your returnal for Kathmandu.
In Kathmandu your agency again will take care of your city-logistics and see to that you are set on the flight back home or further out in the wide world.
What you don't know and hopefully will never experience is, that on backstage HCDO is overviewing the whole arrangement as an extra guarantee that the two arrangers are cooperating and working properly together.
Top of Page