Nepal har et meget begrænset vejnet for motoriseret færdsel, men bjergene er gennemkrydsede af vandrestier. Nogle af disse er blot dannede af de fødder, som har betrådt stierne og derfor af meget forskellig kvalitet og synlighed afhængig af hvor meget de er brugt. Andre er blevet bygget med trin og borthugning med forskellige grader af genopbygning efter slid og monsunregn. Mange lokale partier er bygget af landsbyboerne eller ligefrem af enkeltpersoner, som vil samle gode gerninger til en bedre genfødsel. De fleste chauturi (hvilepladser) er således enkeltpersoners værk. Andre strækninger er bygget af Kommunen (VDC) eller Amtet (District) eller Staten.

Men der er et rimeligt veludbygget netværk af små landingsbaner, som beflyves af små STOL-fly (Short Take Off and Landing). Disse kan medbringe begrænsede mængder af varer og byggematerialer til priser, der godt kan være konkurrencedygtige fjerntliggende steder.

Men hovedparten af varetransporten foregår med loadporters. De starter allerede som smådrenge med at transportere 20-30 kg i bambuskurve båret af et pandebånd (nanglo), og efterhånden som de bliver ældre øges vægten til 60-80 kg og endda helt op til 80-120 kg. De aflønnes efter vægt og afstand. Fx tager turen fra Jiri til Junbesi 3 dage og koster 25 Rs pr kg. Men det er et hårdt job og mange slider sig selv i stykker, uden andet end at klare til dagen og vejen.

Højspændingsmaster fører strøm fra de få store vandkraftværker til de større byområder. Men de fører sjældent ud til de mindre samfund. I disse år udbygges små lokale kraftværker kraftigt med støtte fra Udviklings-bistand. Det er små værker på fra 1-15 KW. Men der er ikke mange teknikere i lokalområderne, så mange værker forfalder hurtigt eller bliver fra starten ikke optimeret godt nok, så megen god energi, menneskelig og elektrisk, går til spilde.

Telefonnettet ude i bjergegnene var under kraftig udbygning, men er nu slået tilbage til udgangspunktet pga den politiske uro. Maoisterne bryder sig ikke om kommunikationsudstyr, der kan meddele hæren og politiet, hvor de befinder sig til enhver tid. Fastnettelefoni er relativ billig, hvis man da ellers kan føre en ledning over store afstande gennem skov og vildnis ophængt i master af almindelige træstammer, som rådner op på få år, og så kan maoisterne så let som ingenting klippe ledningerne. Kinesiske trådløse telefoner, som kan række over helt op til 10-15 km, blev sat op på høje punkter med fastnettelefoni, og de kunne endog transmittere data fra E-mail, og var ikke engang særlig dyre (2-3.000 DKr). Men de er alle blevet konfisketret. Enkelte rige folk havde (og få har stadig) satelittelefoner, som ligner gammeldags mobiltelefoner, men de vil straks blive inddraget i maoisthæren, hvis de finder dem. De koster 25-30.000 DKr og er dyre i brug.

Radio og TV kan modtages i hele landet, men kun hvis modtageren har en meget heldig placering i forhold til bjergene. Lokalradio er stadig meget lidt udbygget; men i Solu er en lokalradio, Radio Solu, blevet etableret i 2004 af Dialogos (en dansk organisation), som sender underholdning og undervisningsprogrammer.

Computere findes på enkelte skoler ude i bjergene og hos få private. Hvis der var mulighed for at transmittere data ville der være langt flere. En Pentium IV med CD-skriver og printer koster kun 4.500 DKr i Kathmandu.

Vandforsyning i Himalayan Region er normalt ikke det store problem. Der er næsten altid et vandløb ovenover ethvert hus, så de fleste kan klare det ved indkøb af et par hundrede meter vandslange. Men der kan være sundhedsproblemer med nærliggende vandløb, hvor menneskers og dyrs afføring havner i vandløbet ovenover vandrørets indtag. Og enkelte steder kan være så højt beliggende, at det vil medføre meget store omkostninger for de lokale at hente vandet ned til bebyggelsen.


Nepal has a very limited motorable roadnet, but the mountaineous region has a very extensive network of tracks for walking. Some is only produced by many years of use and of various quality. Others have been build with steps and cutting and various degrees of reconstruction after monsoon rain and tear. Some parts are build and maintained by central or local authorities, others by villages or individual persons gaining merit. Most chauturi's (restplaces) are build by individuals.

There is a reasonable developed network of small airstrips which small STOL-planes (Short Take Off and Landing) can operate. They can carry limited amounts of goods and building materials at charges which can be competetive at remote places.

But most transportation of loads are done by porters. Already as youngsters they start carrying 20-30 kg by nanglo (headband) and with age they increase the load up to 60-80 kg and even 80-120 kg. They are paid by weight and distance. For instance they spend 3 days from Jiri to Junbesi and this will cost around 25 Rs/kg. But it is hard work and many wear themselves out, without having anything else than the daily needs.

Power pylons are leading high voltage power from the few bigger hydroelectric power stations for the urban areas. But they are only rarely supplying the smaller societies. In recent years small local hydro-electric generators are introduced, some with support from various development aid. It is mostly small stations between 1 and 15 Kilo-Watt. But there is very few technicians in the local areas leading to many cases of rapid decay, so a lot af good energy, human and technical are wasted.

The telephone network were previously under development in the mountaineous regions, but are now back at the beginning due to the political situation. It were fixed networks, supplied with chinese wireless telephones, which could reach 10-15 km from high points, which were the core of the networks. And they could even transmit data and were inexpensive. Very few have satelite-telephones, but they are expensive to buy and use, and they are confiscated by the maoists when found.

Radio and TV can be received all over the country, but only if the receiver is located in a very fortunate position in the mountains. Local Radio are still undeveloped. In Solu a local radiostation is set up in 2004, Radio Solu, transmitting entertainment and educational programs for the locals.

Computers exist in some few schools and at few locals in the mountaineous region. If it was possible transferring data, there would be a lot more. A Pentium IV PC with CD-writer and printer cost only 750 $ in Kathmandu.

Water supply in the Himalayan Region isn't usually the big issue. There will almost always be a stream above any house, so most people only need buying a few hundred meters of waterpipe. But there can be health problems with the water as human and animal fecalia can pollute the water above the intake. Few places are situated in an altitude where the expenses to bring the water for the village can be very expensive.