Sagardanda Sub Health Post

Santosh Bashnet er søn af en meget fattig bondefamilie i Sagardanda, men han er en meget energisk og velbegavet ung mand. Allerede da kan kom i 6. klasse på Sagar-Bakanje Skole begyndte han rende omkring klinikken, og snart blev han ansat som pedel. Han fulgte godt med i hvad Volunteer Health Helper Sushma Sherpa foretog sig, når hun en sjælden gang imellem var på klinikken. Og snart begyndte han selv at tage folk i behandling, når Sushma ikke var til stede. Efter 10. klasse indledte han uddannelsen som Community Medical Assistant (CMA) men måtte opgive efter blot 2 måneder, da der ikke var økonomi til at fortsætte. I stedet fik han lavet et skab i en Community Building nær templet i hjembyen Sagardanda, som han indkøbte medicin til for egen regning. Han lever nu af den fortjeneste han kan skabe ved at sælge den. Udstyret er begrænset til en båre og et par krykker.

I 2012-13 gav vi ham den eftertragtede CMA uddannelse, men han blev smittet i Chairikot, hvor han studerede, af en inficeret myg, som gav ham Japansk Encephalitis. Han var en af de uheldige som blev svært angrebet, så i efteråret 2014 døde han efter en lang og pinefuld sygdomsperiode.

English Santosh Bashnet was the son of a poor peasant family in Sagardanda, but he was a very energetic and gifted young man. Already when he came in 6. class on Sagar-Bakanje School he started roaming around the clinic, and soon he was employed as a peon. He listened well in what Volunteer Health Helper Sushma Sherpa did when she a rare once in a while was at the clinic. And soon, he began to take people in treatment when Sushma was not present. After 10. class he began educating as Community Medical Assistant (CMA) but had to give up after just 2 months, because there was no economy to continue. Instead, he created a shelf in a Community Building near the Temple in his hometown Sagardanda, for which he purchased medicine for own account. He then was living by the profits he could make by selling medicine and service. Equipment is limited to a stretcher and a pair of crutches.

In 2012-13, we gave him the interupted CMA training, but he became infected in Chairikot, where he studied, by an infected mosquito, which gave him the Japanese Encephalitis. He was one of the unfortunate who were hard attacked, so in the fall of 2014, he died after a long and painful period of illness.

Deutch