Kinja Hospital English Deutch

Hospital er så meget sagt, men ambitionerne var høje da Himalayan Health and Environment Service, Solukhumbu (HHESS) byggede klinikken i 1995. Der var endda ansat både en læge og en sygeplejerske. Det var så meningen at samfundet selv skulle overtage forpligtelsen til at drive stedet videre, eller i det mindste at gøre en aktiv indsats for at gøre det muligt. Men i Kinja er det småt med enighed om ret meget. Der er mange dominerende kaster i modsætningsforhold til hinanden. Først forsvandt sygeplejersken, så lægen. Og så viste det sig at kun murene var ordentligt byggede. Resten var makværk. I 2009 lagde HHESS nyt gulv som erstatning for trægulvet der var bygget direkte på jorden. Og de billige og gennemrustne tagplader blev erstattet af nye billige plader. Men bræddevæggene er for en stor del også gennemrådne og især omkring vaskekummerne, så disse til sidst ikke kunne hænge fast på væggen. Men dette er der ikke planer om at gøre noget ved. Så i dag er der ikke længere indlagt vand. Al vask af instrumenter og personer skal foregå ved en plastikslange midt på gårdspladsen. To af de tre rum hovedrum er ikke i brug til andet end opmagasinering. Lokummet er en uendelig trist og sølle installation. Der blev ansat en faktisk rigtig dygtig og ambitiøs Health Worker Kumar Mani Sharma og også en Auxillary Midwife Nurse (ANM) Sabitri Tamang. Men de holdt heller ikke længe.

Heller ikke Nurse Sarita Magar. I lange periode passes klinikken af en pedel uden uddannelse ud over 10. klasse.

Selv om vi ville opgradere klinikken en smule ved at forsyne den med klinikudstyr, så vil det næppe nytte det store under disse kummerlige forhold. Men det var vores håb at HHESS vil tage vore intitiativ op og gøre en indsats især på uddannelses- og ansættelsesforholdene. Og også gennemføre deres planer om at indføre ultralyds-scanning af gravide og et røntgen-udstyr. Desuden håbede vi at vores Women Empowerment Project (WEP) kan skabe så meget enighed i lokalsamfundet, at kvindegruppen kunne lobby myndighederne og selv gøre noget for at sikre indkomst til hospitalet. Men intet af dette skete, selv om vi havde stillet dem i udsigt at vi ville lortet ned og bygge en ny klinik af samme standard som den vi har bygget i Chhirringkharka.

Læs Bakanje Health Upgrade, November 2010.

I forbindelse med WEP Fase 1-1 havde vi ansat Staff Nurse Samjhana Lama som Health Facilitator. Hun udgav en rapport om sine 6 uger i Bakanje: Health Report Phase 1-1 - 2012

I forbindelse med jordskælvet i april 2015 tog klinikke nogen skade.

English Kinja Hospital

Hospital is an exaggerated expression, but its ambitions were high as the Himalayan Health and Environment Service, Solukhumbu (HHESS) built the clinic in 1995. There were even employed both a doctor and a nurse. It was then supposed that society itself should take over the obligation to drive the site forward, or at least to make an active effort to make it possible. But in Kenja there are less unity among people. There are many dominant castes in contradiction to each other. First the nurse disappeared, then the doctor. And so it turned out that only the walls were properly built. The rest was poor quality. In 2009, HHESS built a new stone floor as a substitute for wood floor built directly on the ground. And the cheap and rusted tin plates were replaced by new cheap sheets. The wooden walls are, in large part, rotten and especially around the washing sinks, so that they eventually couldn't hang onto the wall. But no one is planning to do anything about it. So today there is no longer inlaid water. Al wash of instruments and persons shall be carried out by a plastic hose in the middle of the courtyard. Two of the three main rooms are not in use for purposes other than storage. The toilet is an infinitely sad and puny installation. An actually really clever and ambitious Health Worker Kumar Mani Sharma and also an Auxillary Midwife Nurse (ANM) Sabitri Tamang were employed for a period. But they didn't stay long. Neither did Nurse Sarita Magar. In the long term the clinic is taken care of by the peon without education beyond 10. class. Even if we wanted to upgrade the clinic a bit by providing it with clinic equipment, then it will hardly benefit the large in these wretched conditions. But it was our hope that HHESS would take our initiative up and make an effort, in particular in the fields of education and employment conditions. And also implement their plans to introduce ultrasound scanning of pregnants and x-ray equipment. In addition, we hoped that our Women Empowerment Project (WEP) would have create so much consensus in the community that the women's group could lobby the authorities and even do something to guarantee some income for the hospital. But none of this happened, even though we had put them in the views that we would take down and build a new clinic of the same standard as the one we have built in Chhirringkharka. Read Bakanje Health Upgrade, November 2010.

In connection with WEP Phase 1-1 we had employed Staff Nurse Samjhana Lama as Health Facilitator. She published a report on its 6 weeks in Bakanje: Health Report Phase 1-1-2012

With the earthquake in april 2015 the clinic were damaged.

Deutch Kinja Hospital