Himalayan Project's Bestyrelse

Formand Niels Juul Mathiasen
Pensioneret tjenestemand. Mangeårigt ansat i kommunal administration ved Skive Kommune, Teknisk Forvaltning. Har sammen med min kone, Mette haft og har stadig sponsorater for børn i udviklingslande, herunder Himalayan Project som har en speciel og meningsfyldt position hos os, på grund af det store og uselviske arbejde der udføres med henblik på at skabe en fremtid for børn i en verden hvor håbløshed ellers er et fastlåst vilkår.

Treasurer Niels Juul Mathiasen
Retired Civil Servant. For many years employed at the municipal administration by Skive Municipality, Technical Service Department. Together with my wife, Mette, we had and still have sponsorships for children in developing countries, including Himalayan Project, which has a special and meaningful position with us, because of the great and altruistic work carried out in order to create a future for children in a world where hopelessness is otherwise a fixed term.

Niels Mathiasen

Næstformand Thøger Berg Nielsen
Pensioneret Politiinspektør i Skive.
Har som medlem af Skivehus Rotary Klub været en af hovedkræfterne i etableringen og driften af Chhimbu Primary School. Besøgte skolen og Upper Solu i 2004 hvor de fantastiske oplevelser og simple ærlige fattige mennesker for alvor slog rod dybt i sjælen.
Har arbejdet som politimand i mange fredsbevarende missioner for United Nations, herunder Congo, Cypern, Jugoslavien, Bosnien Herzegovina, i Mellemøsten i Israel, i Hebron og senest i Palestina, som Police Advisor for President Arrafat, med oprettelse af Palestinian Police.
Gift med Bodil og far til to børn, samt tre dejllige børnebørn, og med ovennævnte in mente, er det vigtigt at vi alle arbejder for en bedre Verden. Menneskerettigheder og social retfærdighed spiller for mig en større rolle, og efter mange års medlemsskab af HP er Nepal arbejdet blevet en vigtig del af hverdagen.
Medlem af Skivehus Rotary Klub.

Vicechairman Thøger Berg Nielsen
Retired Police Inspector in Skive.
As a member of Skivehus Rotary Klub been one of the driving forces in the establishment and operation of Chhimbu Primary School. Visited the school and Upper Solu in 2004 when the great experiences and simple honest poor people really took root deep in the soul.
Has worked as a policeman in many peacekeeping missions for the United Nations, including the Congo, Cyprus, Yugoslavia, Bosnia and Herzegovina, in the Middle East in Israel, in Hebron and later in Palestine as Police Advisor for President Arrafat, with the establishment of the Palestinian Police.
Married to Bodil and father of two children, and three grandchildren, and with the above in mind, it is important that we all work for a better world. Human rights and social justice play for me a major role, and after many years of membership in the Himalayan Project, the work with Nepal has been an important part of everyday life.
Member of Skivehus Rotary Club.

Thøger

Administrator Kurt Lomborg
Landpraktiserende dyrlæge i Fjends i 32 år, nu gået på selvpension og siden folkepension.
Har med min familie vandret og klatret i mange af Jordens bjergområder i snart 50 år og siden 1993 i næsten alle hjørner af Himalaya. De sidste 15 år groet fast i Upper Solu hvert efterår i 2 måneder. Kender næsten halvdelen af befolkningen ved navn og slægtskab, bor hos dem i deres simple gæstfrie hjem, involverer mig i deres liv og levned, hjælper hvor der hjælpes skal og hjælpes kan og har det dejligt med det.
Gift med Anne-Marie som tager med til Nepal hvert andet år. Vor datter Helga har været med to gange. Det har Bjarke endnu ikke.
Medstifter af Himalayan Project i 1998 og har siden været Formand indtil 2012.
Medlem af Skivehus Rotary Klub
Elsker også at rejse på Færøerne, Grønland, Island og Norge; og nu også at tage på langfart med Anne-Marie på cykel.

Member Kurt Lomborg
Veterinarian in Fjends for 32 years, now retired.
Have with my family been trekking and climbed in many of Earth's mountain areas in almost 50 years and since 1993 in almost all corners of the Himalayas. The last 18 years stuck in the Upper Solu each autumn for 2-3 months. Know almost half of the population by name and affiliation, living with them in their simple hospitable homes, involving in their life and helps where there should be helped and assisted and having it fine with it.
Married to Anne-Marie who joins to Nepal every second year. Our daughter Helga joined twice.
Co-founder of Himalayan Project in 1998 and has been Chairman until 2012.
Member of Skivehus Rotary Club
Also love to travel in the Faroe Islands, Greenland, Iceland and Norway; and now also on long voyages with Anne-Marie on bicycle.

Kurt Lomborg

Sekretær Allan Danfær
Jeg er fra 1942 og gift med Liljan. Jeg er pensioneret som seniorforsker og havde hovedinteresse og virke inden for husdyrenes ernæringsfysiologi og biokemi. Kandidatgrad som agronom i 1969, lic. agro. i 1981 og dr. agro. i 1990. Jeg beskæftigede mig i ca. 20 år især med at udvikle matematiske modeller til beskrivelse af næringsstoffernes vej fra foder til animalske produkter hos malkekøer og slagtesvin.
Liljan og jeg har støttet skolebørn i Upper Solu i mange år, og i 2008 var vi i Nepal for at møde vores daværende ”barn”, som nu var klar til at begynde en uddannelse til sygeplejerske i Kathmandu. Det var en oplevelse for livet, dels at møde hende og hendes fattige familie og dels at komme på vandretur ud i distriktet og få indtryk af befolkningens vilkår i den storslåede, men barske natur under verdens tag.

Secretary Allan Danfær
I am from 1942 and married to Liljan. I have retired as a senior scientist in the field of nutritional physiology and biochemistry of farm animals. Master in agronomy 1969, PhD 1981 and doctor of agricultural science in 1990. For about 20 years I worked on development of mathematical models to describe the nutrient pathways from the feed to animal products in dairy cows and slaughter pigs.
Liljan and I have supported scholars in Upper Solu for many years and were in Nepal 2008 to meet our then scholar”child” who were about to begin an education as a nurse in Kathmandu. It was an experience for life to see her and her very poor family, but not least to hike in the district and get an impression of the local conditions for life in the magnificent, but harsh scenery under the roof of the world.

Allan

Bestyrelsesmedlem Ulla Laier
Jeg er uddannet socialpædagog og har arbejdet som sådan i mange år.
I år 2000 fik jeg chancen for at arbejde i en familedrevet fond PONA, der yder støtte og bistand til mennesker, der vil hjælpe sig selv. Dette har inkluderet projekter i lande som Rumænien og Den Dominikanske Republik.
I 1986 var jeg på en Asien rejse, hvor jeg tilbragte nogle måneder i Nepal, hvor jeg faldt for det nepalesiske folk. Og da vi så kom i forbindelse med Himalayan Project, hvor man ligeledes stillede krav til modtagere om at skulle yde, for at få hjælp til selvhjælp, indgik jeg og PONA i samarbejde med Himalayan Project. Siden har vi støttet drift af en skole, opbygning af et healthcenter og for nylig et Scholarship program for dygtige børn i Solu. Jeg forsøger at komme til Nepal hvert andet år, for at holde kontakten med de involverede.
Namaste. Ulla

Member Ulla Laier
My education is social welfare worker and I has worked as this for many years.
In the 2000 I got the chance to work in a Family Fund PONA, who provides support and assistance to people who want to help themselves. This has included projects in countries such as Romania and The Dominican Republic.
In 1986 I was on an Asia Tour, where I spent some months in Nepal, where I felt attached to the Nepalese people. And when we later came to know about Himalayan Project, where you also put demands on recipients having to provide themselves, in order to have support for self-help, then I and PONA started to collaborate with Himalayan Project. Since then, we have supported the operation of a school, building a health center and recently a Scholarship program for talented children in Solu. I'm trying to visit Nepal every second year, in order to keep in touch with the involved people and projects.
Namaste. Ulla

 

Ulla Laier

Bestyrelsesmedlem Nanna Marie Kristensen
Bachelorgrad i Kunsthistorie og begivenhedskultur fra Aarhus Universitet 2011-14.
Jeg har været på to rejser til Upper Solu i hhv. efteråret 2010 og efteråret 2014.
Jeg er samtidig en del af den familieejede fond PONA, som samarbejder med Himalayan Project med forskellige projekter.
Jeg er arbejder derudover med Himalayan Project’s digitale kommunikation og formidling på siderne
www.himalayan-project.dk og  https://www.facebook.com/pages/Himalayan-project
Nepal og dets folk har gjort et stort indtryk på mig. De projekter som vi arbejder med i HP gør er reel forskel, og sætter skub i en udvikling, som vil ændre mange menneskers liv på sigt. 

Member Nanna Marie Kristensen
Bachelor's degree in Art History and Culture of Events from Aarhus University 2011-14.
I've been on two trips to Upper Solu in respectively autumn 2010 and autumn 2014.
I'm part of the family-owned Fund PONA, which cooperates with Himalayan Project with different projects.
I am also working with Himalayan project's digital communication and dissemination on the sites
www.himalayan-project.dk and https://www.facebook.com/pages/Himalayan-project
Nepal and its people have given a big impression on me. The projects that we're working with in HP makes a real difference, and a boost for a development which will change many people's lives in the long term.

 

Nanna

Bestyrelsesmedlem Christina Brandt
Uddannet multimediedesigner AK i 2014 og på nuværende tidspunkt under uddannelse til Markedsføringsøkonom som afsluttes i foråret 2018.
Jeg er tiltrådt i bestyrelsen for at arbejde med Himalayan Project’s digitale markedskommunikation sammen med Nanna Marie Kristensen. Jeg gør det i håb om at skaffe flere midler og større tilslutning til Himalayan Project igennem markedskommunikation.
Jeg har fulgt HP i en årrække og ser frem til at være med til at styrke organisationen og skabe udvikling for beboerne i Nepals bjerge.

Member Christina Brandt
Educated as Multimedia Designer AK in 2014 and currently educating as Marketing Economist completing in spring 2018. I have joined the board to work with Himalayan Project's digital market communication together with Nanna Kristensen. I am doing this in the hope to create more economy and higher participation to Himalayan Project through market communication. I have followed Himalayan Project for several years and are looking forward to strenghten the organization and create development for the people living in the Himalayas.

Christina

Suppleant Anette Storgaard

 

Suppleant Marie Egebjerg Jensen

 

Interne Revisor Peter Ørum
Pensioneret Fuldmægtig i Skat

Substitute Auditor Peter Ørum
Retired Authorized Tax Officer

 

Revisor suppleant Egon Andersen