HIPRON's STAB - HIPRON Staff

Namgyal Jangbu Sherpa
født i Mopung, Beni-5, Upper Solu i 1982, blev Bachelor of Social Science i 2008.
Han har samarbejdet med Himalayan Project som projektmedarbejder siden 1999 og har fungeret som HIPRON's Managing Officer (Direktør) siden 2007. Og det gør han med stor dygtighed og arbejdsomhed. Han blev gift med Kanchhi i 2011 og de fik kort efter sønnen Mingma Tenzing og tre år senere en datter.
Det er Namgyal der tager på Runner Service 4 gange om året.
Han er et utroligt dejligt menneske, der ikke kender til uærlighed. Det har givet ham en høj stjerne i Upper Solu, selv om det også giver knubs, når hans gamle venner og slægtninge forventer særlige ydelser af ham, men ikke får det. Men han er en af de få nepalesere der har en ægte social indsigt og fornemmelse.
Namgyal er selve kernen i Himalayan Project - uden ham var vi ingenting.
Han besøgte Danmark i 2009.

Namgyal Jangbu Sherpa
born in Mopung, Beni-5, Upper Solu in 1982 Bachelor of Social Science in 2008.
He has collaborated with Himalayan Project as a project coordinator since 1999 and has served as HIPRON's Managing Officer (CEO) since 2007. And he does so with great skill and diligence. He married Kanchhi in 2011 and shortly after he had a son Mingma Tenzing and 3 years later a daughter.
It is Namgyal who takes care of the Runner Service 4 times a year.
He is an incredibly nice man who knows no dishonesty. It has given him a high status in Upper Solu, although it also provides bruises when his old friends and relatives expect special benefits of him, but don't get it. But he is one of the few Nepalis who have a genuine social insight and feeling.
Namgyal is the core of Himalayan Project - without him we were nothing.
He visited Denmark in 2009.

Janaki Khadka
født i Melung, Dolakha i 1989, studerer Master of Management and Administration.
Hun var ansat som Project Assistant under Pilot-WEP 2010 og i 2011 blev hun ansat som Administrative Officer (Sekretær). Et job og en arbejdstid der passer rigtig godt til hendes ambitiøse studieplaner.
Hun er en af vore scholarship modtagere sammen med sine 2 søstre (se under scholarship - Khadka Sisters).
Hun er så stærk og positiv selv når ting er svære, og utroligt videbegærlig og så har hun klæbehjerne. Spørg hende hvor meget vand der kommer ud af en dysse under 5 bar tryk og hun regner det ud.
Hun er en glad og meget intelligent pige med stor oprigtighed og medfølelse. Og netop derfor er hun den perfekte administrator af vore scholarship. Hun kender samlige vore børn, deres baggrund, planer og udvikling.
Janaki besøgte Danmark i Maj 2014.

Janaki Khadka
born in Melung, Dolakha in 1989, studying Master of Management and Administration.
She was employed as a Project Assistant in Pilot WEP 2010 and in 2011 she was appointed as Administrative Officer (Secretary). A job and working schedule that fits really well for her ambitious curriculum.
She is one of our scholarship recipients along with her two sisters (see scholarship - Khadka Sisters).
She is so strong and positive even when things are difficult, and incredibly inquisitive and she has photographic memory. Ask her how much water is coming out of a lull under 5 bar pressure and she reckons it out.
She is a happy and very intelligent girl with great sincerity and compassion. And exactly why she is the perfect administrator of our scholarship. She knows all our children, their background, plans and development.
Janaki visited Denmark in May, 2014.


Tika Ram Rai
født i Dhankuta i 1974 og gik ud af skolen fra 5. klasse.
Han har været med siden 1993, først som bærer, så som køkkendreng, siden som kok og nu er han ansat i HIPRON som Office Assistant (altmuligmand), og når han ikke er i byen, så kommer hans kone, Bangal Kumari, i hans sted. De har en søn og en datter.
Han er en meget intelligent mand som knap kan læse og skrive, men han forstår alting dobbelt så hurtigt som andre. Og så er han holdets Joker, der holder humøret oppe på alle. Uanset hvad man beder ham om, så gør han det uden tøven. Mens vi overvejer at dele de 65 kg bagage op til to bærere, så er han gået med det hele. Og så er han en formidabel kok, der skubber husmor til side for at give det hele et ekstra pift. Han omtaler sig selv som "Chicken Doctor", der udfører kirurgiske indgreb med en stor krumkniv, og resultatet er altid en super chicken curry.
Han er også Chauffør på to af vore køretøjer, vor Richshaw og vor Cykel.

Tika Ram Rai
born in Dhankuta in 1974 and left school at 5th grade.
He has been involved since 1993, first as a porter, then as kitchen boy, then as a cook and now he is employed at HIPRON as Office Assistant (handyman), and when he is not in town, then his wife, Bangal Kumari, take his place. They have a son and a daughter.
He is a very intelligent man who can barely read and write, but he understands everything twice as fast as others. And he is the team's Joker that keeps spirits up in everybody. No matter what you ask him, he does it without hesitation. While we are considering sharing the 65 kg baggage up to two porters, then he has gone already with it all. And he is a formidable chef who pushes housewife aside to give it all an extra kick. He refers to himself as "Chicken Doctor" performing surgery with a large curved knife, and the result is always a super chicken curry.
He is also the driver of two of our vehicles, our Rickshaw and our bicycle.

Kul Prasad Rai

Kul Prasad Rai
født i Dhankuta, Hille, Eastern Nepal i 1978. Er Bachelor of Sociology og Master in Rural Development.
Kul overtog posten som Project Coordinator for Bhakanje Women Empowerment Project (WEP) i september 2013.

Kul Prasad Rai
born in Dhankuta, Hille, Eastern Nepal in 1978. Bachelor of Sociology and Master in Rural Development.
Kul took over as Project Coordinator for Bhakanje Women Empowerment Project (WEP) in September 2013.

Saraswati Khadga

Saraswati Khadka født nær Jiri i 1992. Har efter 12. klasse taget eksamen som Social Mobilizer.
Saraswati har arbejdet som Project Assistant for Bhakanje Women Empowerment Project (WEP) siden starten i Marts 2012.
Hun er en meget effektiv projekt sekretær. Hvis man begynder at diskutere et emne, så kommer hun straks med fil eller et dokument der handler om det. Og så har hun et dejligt humør og er ikke til at slå af pinden

Saraswati Khadka
born near Jiri in 1992. After the 12th class graduated as Social Mobilizer.
Saraswati has worked as a Project Assistant for Bhakanje Women Empowerment Project (WEP) since its inception in March, 2012.
She is a very effective project secretary. If you start to discuss a topic, she immediately come with the related file or document. And she has a nice mood and is not possibkle to put down.

Nisha Sherpa Tamang

Nisha Sherpa Tamang
født i Beni i 1987. Har kun 10. klasse.
Nisha har arbejdet som Social Mobilizer for Bhakanje Women Empowerment Project (WEP) siden starten i Marts 2012.
Nisha er en meget intelligent kvinde som straks fanger og forstår enhver information. Hun er også stor og stærk med en stor stædighed og en lille smule doven, så sommetider er det lidt svært at få hende i fulde omdrejninger. Også fordi hun desværre lider af epilepsi. Hun blev gift med en tamang på trods af sin sherpa-families voldsomme modstand. Så familien har ophævet familieskabet, så det er ikke nemt at være Nisha. Men altid med et dejligt smil og stor opmærksomhed.

Nisha Sherpa Tamang
born in Beni in 1987. Having only 10th class exam.
Nisha worked as a Social Mobilizer for Bhakanje Women Empowerment Project (WEP) since its inception in March, 2012.
Nisha is a very intelligent woman who immediately captures and understands any information. She is also big and strong with a great stubbornness and a little bit lazy, so sometimes it's a little hard to get her at full speed. Also because she unfortunately suffers from epilepsy. She married a Tamang despite her Sherpa family violent resistance. So the family has abolished family closet, so it's not easy being Nisha. But always with a nice smile and great attention.

Kamala Pradhan

Kamela Pradhan født i Kenja i 1981. Har kun 12. klasse eksamen og har arbejdet som skolelærer i Kenja Skole en årrække.
Kamela blev ansat som Social Mobilizer for Bhakanje Women Empowerment Project (WEP) oktober 2013.
Kamela er en intelligent og tænksom kvinde, som af uforståelige grunde endnu ikke har fået ægteskabstilbud. Måske fordi der ikke er ret mange Newari i Solu og fordi de der er, nok ikke er gode nok. Selv om Kamela er ny i WEP, så præger hun allerede arbejdet med sit store sociale og arbejdsmæssige engagement.

Kamela Pradhan
born in Kenja in 1981. Having only 12th grade exam and worked as a schoolteacher in Kenja School several years.
Kamela was hired as Social Mobilizer for Bhakanje Women Empowerment Project (WEP) October 2013.
Kamela is an intelligent and thoughtful woman who, for incomprehensible reasons, have not yet received marriage offers. Perhaps because there are not many Newari in Solu and because they are probably not good enough. Although Kamela is new in WEP, she already work with great social and professional commitment.

Bhagawati Bashnet

Bhagawati Bashnet født i Sagardanda i 1994. Går i 10. klasse samtidig med at hun passer sit arbejde.
Bhagawati har arbejdet som Social Mobilizer for Bhakanje Women Empowerment Project (WEP) siden starten i Marts 2012.
Hun går stille omkring uden at gøre den store stads af sig, men når der skal ske noget er hun helt i front og kommaderer og arrangerer. Og så bruger hun en khukuri-økse som en mand og klatrer højt op i træerne efter cow-grass

Bagawati Bashnet
born in Sagardanda in 1994. Still studying 10th grade while she does her job.
Bhagawati has worked as a Social Mobilizer for Bhakanje Women Empowerment Project (WEP) since its inception in March, 2012.
She goes quiet around without doing the big stuff by itself, but when something must be done, she's in front and commands and organizes. And so she uses a khukuri-ax as a man and climbs high up in the trees for cow-grass.

Khadga Raj Ghimere

Khadga Raj Ghimere
født i Phaplu i 1994. Efter at have bestået 12. klasse søgte han scholarship hos os for at kunne læse landbrugstekniker i 1½ år. Det lykkedes. Og netop som han blev færdig med praktikperioden og søgte arbejde, greb vi fat i ham og ansatte ham til at understøtte WEP, i arbejdet med at lære Bhakanjes kvinder om grøntsagsdyrkning, drivhuse, the-produktion og hvad der ellers måtte komme op indenfor planteavl. Vi købte også en stabel fagbøger til ham, som han studerer i lommelygtens skær til langt ud på natten

Khadga Raj Ghimere
born in Phaplu in 1994. After passing the 12th grade, he applied scholarship with us to be able to read for agricultural technician in 1½ years. He succeeded. And just as he finished the training period and sought work, we grabbed hold of him and took him to support WEP, in the work to teach Bhakanjes women on vegetable cultivation, greenhouses, the production and what else might come up within crop. We also bought a stack of textbooks to him, which he was studying in the flashlight glow late into the night.

Bire Thami
født i Patale, Bakanje-1, Upper Solu og har aldrig gået i skole.
Han er bonde og honningjæger med kone og 3 børn.
Han kommer når vi kalder uanset hvor langt han skal gå, og han er lige glad med hvor meget vi læsser på ham. Og så er han så fordringsløs og går stille omkring, undtagen når han er sammen med Tika Ram, for så bliver der grinet og pjattet. Han er ekspert i naturen mellem bjergene og deler stille ud af sin viden. En mand af gylden troskab.

Bire Thami
born in Patale, Bakanje-1 Upper Solu and have never gone to school.
He is a farmer and honey hunter with wife and three children.
He comes when we call no matter how far he should go, and he do not care how much we load on him. And he is so unassuming and goes quiet around, except when he's with Tika Ram, then he is laughing and silly. He is an expert in nature between the mountains and share quietly of his knowledge. A man of golden fidelity

   

Hvis du sidder tilbage med et indtryk af at disse mennesker er noget særligt, så er det korrekt.

If you think those people are something special, then you are right