3 Ambulancer til Nepal

I 2014 prøvede jeg, sammen med Skivehus Rotary Klub, at hjælpe min samarbejdspartner gennem mange år, Rotary Club of Kathmandu, med at skaffe 3 ambulancerne til afsides hjørner af Nepal, hvor folk dør, fordi de ikke kan komme på sygehuset i tide. Især fødende kvinder er meget ilde stedte. Vi havde samlet en del penge ind og forventede at få dem doblet op af The Rotary Foundation, men af uventede og for os stadig uforståelige grunde, så blev deres støtte afvist, og gentagne henvendelser har ikke ændret på deres indstilling. Men projektet kunne ikke opgives, for ude mellem bjergene går de og venter på deres ambulancer, mens folk stadig dør. De føler sig stadig helt sikre på, at de kommer, fordi vi næsten har lovet dem det, og fordi de tre lokalsamfund selv har bidraget med 49.000 kr, hvilket er uhørt meget i nepalesiske sammenhæng. Vi måtte prøve andre veje. Dels en indsamling blandt vore egne medlemmer og rotarianere, og så var Rotary Danmarks Hjælpefond klar til at skyde ekstra ind i projektet. Og endelig lykkedes det.
Ambulancerne er 4WD Tata Sumo fremstillet i Indien – højbenet, firehjulstrukken, rimelig kraftig motor, solid bil, som bliver udstyret med akutudstyr, iltflasker, EKG, båre, ekstra varme, lygter osv. Og så giver vi et førstehjælpskursus og grundlæggende paramedicinsk kursus til redderne, som kører fire mand i hver ambulance i toholdskift. Ejerne bliver de lokale NGO’er som har skudt penge i projektet og som er veletablerede i deres område, mens det praktiske beredskab styres af det lokale sygehus. De der har råd, skal betale for sygetransporten, mens de, der ikke har, bliver hentet alligevel. Desuden bliver der ydet tilskud til driften af de lokale sundhedsmyndigheder. Jeg har tidligere hjulpet klubben med at anskaffe en ambulance, som i mange år har kørt mange daglige udrykninger (se under fanen "Ambulance for Nagarkot"). Du kan læse om flere detaljer af projektet på vedhæftede fil.
Ambulance

Rotary Donorer:
Vinderup Rotary Klub
Kopervik Rotary Klubb, Norge
Skive Rotary Klub
Vejle Fjord Rotary Klub
Rotary Danmarks Hjælpefond
59.000 Kr / 7.800 € / 9.000 $

Rotary Club of West Ottawa, Canada
Rotary Club of Kathmandu, Nepal
Health Care Foundation Nepal
49.500 Kr / 6.600 € / 7.600 $

Local contribution:
Baitaidi Community
Yagyabhumi Community, Dhanusa
Bisankhu Community
49.000 Kr / 6.500 € / 7.500 $

Ambulance

Sidst i februar 2015 bestilte vi 2 af ambulancerne hos Tata Motors i Indien og en måned senere blev de toldklarerede ved grænsen til Nepal, og 2 uger senere ankom de til værkstedet i Kathmandu for at blive færdigapterede. Og i slutningen af april var de klar til afhentning. Den ene skulle afhentes om søndagen og den anden en af dagene i ugen efter. Men så kom jordskælvet om lørdagen og alt blev suspenderet. Folkene, der skulle hente den første ambulance skyndte sig hjem. Men vore to ambulancer har ikke ligget virkningsløse hen. De har kørt omkring med nødhjælp i Kathmandu og bragt sårede til hospitalet. Men nu er man så småt ved at planlægge afleveringen igen.
Den tredje ambulance var ankommet til grænsen og var i færd med at blive toldklareret. Men den fik lov til at blive stående til de var klar til at modtage den på værkstedet i Kathmandu.
Personal Contributions:
Jette Appel Hansen, Dorte Just, Erik Hallgren, Aase Tonnesen, Kirsten Bonnesen, Frida Mundbjerg, Karen Furbo, Anna Kristensen, Linda Meilby, Kirsten & Jens Hestbech, Bente & Henrik Harritz, Signe Ravn Larsen, Marianne Gommesen, Ulla Merkelsen, Mogens Bjørnlund, Michael Hemmingsen, Else Lauritsen, Aage Bliddal, Inge og Peder Hededam Christensen, Peter Bonne Eriksen, Johan Stenfeldt Sørensen, Thøger Berg Nielsen, Inger & Martin Andersen, Viggo Madsen, Henrik Laursen, Max Pedersen, Ulla Bondam, Henning Buur Madsen, Aase & Thorkild Grantzau, Sylvia Eriksen, Charlotte Bondam, Per Kynde, Birde Berg, Frank Jensen, Mie Ljungberg ristensen, Inga & Aage Hillersborg, Dorthe & Christian Bach, Birger Gudmandsen, Gorm Wæhrens, Ib Elmer, Maria Ferrari og Aksel Graversen.
46.000 Kr / 6.100 € / 7.000 $
English In 2014, we tried, together with Skivehus Rotary Club, to help my collaborator for many years, the Rotary Club of Kathmandu, to obtain 3 ambulances to remote corners of Nepal, where people are dying because they can't reach the hospital in time. In particular, women in delivery are very exposed. We had collected some money and were expecting to get them doubled up by The Rotary Foundation, but by unexpected and for us still inexplainable, their support was declined, and repeated inquiries have not changed their decission. But the project could not be abandoned, because out between the mountains they were waiting for their ambulances, while people are still dying. They still feelt absolutely sure that they are coming, because we almost have promised it, and because the three communities themselves have contributed 49,000 kr, which is unheard much in the Nepalese context. We had to try other ways. Partly by a collection among our own members and Rotarians, but also Rotary Danmarks Hjælpefond was ready to shoot extra into your project. And finally we managed it. Ambulances are 4WD Tata Sumo made in India – leggy, four-wheel-drive, reasonable powerful motor, solid car, which will be equipped with emergency equipment, air cylinders, EKG, stretcher, extra heating, lighting etc. And we will give a first aid course and basic paramedical course for the staff, which runs four man in every ambulance in partial shift. The owners will be the local NGOs who have shot money in the project and which are well established in their territory, while the practical response is controlled by the local hospital. Those who can afford to pay for the transportation has to do, while those who do not have, will be transported anyway. In addition, there will be granted subsidies for the operation of the local health authorities. I have in the past helped the Club to acquire an ambulance, which for many years has driven many daily call outs (look under the tab "Ambulance for Nagarkot"). You can read about more details of the project on the attachment.